Fisioteràpia Respiratòria

Què és la Físio-Respi?

La fisioteràpia respiratòria és una especialitat que se centra en la prevenció, el tractament i l’estabilització de diverses malalties relacionades amb l’aparell respiratori. Mitjançant diferents tècniques NO INVASIVES, es busca aconseguir una bona qualitat de vida per al pacient millorant la sensació d’ofec (dispnea).

“La Fisio-Respi es pot aplicar com a tractament a qualsevol edat: de 0 a 100 anys” by BMF

El fonamental és aconseguir la desobstrucció broncopulmonar perquè, una vegada aconseguit aquest objectiu, es pugui treballar sobre l’educació ventilatòria i el control de l’esforç respiratori que impedeix la correcta realització d’activitats i rutines de la vida quotidiana.

Quan pateixis de… pots tractar-te amb fisioteràpia respiratòria?

 • Pneumònies i broncopneumònies: amb l’objectiu d’eliminar l’acumulació de mucositat.
 • EPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) de tipus bronquitis crònica o emfisema pulmonar: per a evitar també l’acumulació de secrecions i disminuir al màxim l’esforç de ventilació
 • Asma: per a regular les crisis i educar al pacient sobre el seu problema respiratori.
 • Fibrosi quística i bronquièctasis: mitjançant la realització de continuades neteges bronquials que actuïn enfront de la deterioració pulmonar i l’agreujament d’aquest tipus de malalties.
 • Artritis reumatoide, fibrosi pulmonar i alteracions de la caixa toràcica: per a aconseguir un augment del volum pulmonar que sigui capaç de fer front a complicacions secundàries.
 • Bronquiolitis i pneumònies en bebès i nens: per a l’eliminació progressiva de secrecions derivades d’aquest tipus de diagnòstics mèdics.
  Situacions pre i post quirúrgiques de caràcter toràcic i abdominal: com a mètode de prevenció per a les complicacions respiratòries derivades dels efectes de l’anestèsia emprada en la cirurgia.

Les nostres Tècniques Efectives de tractament són…

 • Espiració forçada: en relació directa amb la tos provocada i la tos dirigida per a incidir sobre els bronquis.
 • Inspiració lenta: maniobres inspiratories contra resistència amb efectes en el teixit pulmonar.
 • Espiració lenta: amb la glotis oberta per a treballar intensament els bronquis.
 • Inspiració forçada: desobstrucció de nas i gola per a netejar les vies respiratòries més superiors.

Ith: Especialistes en el Tractament de malalties respiratòries tant en adults com en bebès